Họ Mai Miền Nam

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

~~~~~🔻🔖 THÔNG BÁO 🔖🔻~~~~~ Thực hiện hành động của Hội Đồng Họ Mai Miền Nam. Nay chủ tịch HĐHMMN xin thông báo. 🔴Về việc : Hội Nghị Sơ Kết Tình Hình Và Kết Quả Hoạt Động 6 tháng đầu năm 2023 của HĐHMMN. Thời gian dự kiến:  9h00 Ngày 30/7/2023.  🕹Địa điểm : TPHCM 👥️️Thành […]

Hội Doanh Nhân - Doanh Nghiệp Họ Mai Việt Nam dự kiến tổ chức đại hội vào cuối tháng 9 năm 2023

✅️ HỘI DOANH NHÂN – DOANH NGHIỆP HỌ MAI VIỆT NAM ✅️                  📕Thông Báo 📕 (Về việc tổ chức Đại Hội Doanh Nhân – Doanh Nghiệp Họ Mai Việt Nam . Lần thứ nhất )  Thực hiện chủ trương – Nghị quyết của Đại Hội Họ Mai […]

Kế Hoạch Tổ Chức Lễ Giỗ Thần Tổ Mai An Tiêm

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN NGA SƠN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-UBND                            […]

Thông Báo Tổ Chức Lễ Giỗ Thần Tổ Mai An Tiêm

                                                           THÔNG BÁO Kính gửi:     – Các thành viên Hội đồng họ Mai Viêt Nam;      – Các ông, bà HĐ/BLL họ Mai các […]

Họ Mai Miền Nam

Địa chỉ: 178 , Đường Trường Sa, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: 0985918581 - Email: homaimiennam@gmail.com