Họ Mai Miền Nam

Kế Hoạch Tổ Chức Lễ Giỗ Thần Tổ Mai An Tiêm

Đăng ngày 07:14:07 31/03/2023 bởi HỌ MAI MIỀN NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NGA SƠN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KH-UBND                           

                                                   Nga Sơn, ngày tháng 3 năm 2023

 
                                                              KẾ HOẠCH
                                     Tổ chức Lễ hội Mai An Tiêm năm 2023.
Thực hiện Chương trình công tác số 40-CTr/HU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mai An Tiêm năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa để 
quảng bá giới thiệu tiềm năng di sản và con người Nga Sơn nhằm thu hút khách thăm quan trong và ngoài tỉnh đến tìm cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển.
Giáo dục lớp lớp con cháu tự hào và tỏ lòng thành kính về Thần tổ Mai An 
Tiêm, người đã có công khai khẩn vùng đất Nga Sơn; noi gương tinh thần anh dũng, cần cù trong lao động và sản xuất cùng các bậc tiền bối, đã khơi dậy niềm tự hào của cán bộ Đảng viên và nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần chung xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tạo nên các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao để nhân dân tham gia, hưởng thụ và giao lưu.
2. Yêu cầu
Tổ chức phần lễ phải trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng; công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm.
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đảm bảo nội dung thiết thực mang tính giáo dục truyền thống cao, kết hợp hài hòa giữa văn hóa dân gian và văn hóa hiện đại có sự lan tỏa rộng rãi.
Bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG
1. Quy mô tổ chức: Cấp huyện.
– Đơn vị chủ trì: UBND huyện Nga Sơn
2. Thời gian, địa điểm
* Thời gian: Ngày 27, 28/4/2023 tức là ngày 08, 09/3/Quý Mão.
* Địa điểm: Khu di tích đền thờ Mai An Tiêm xã Nga Phú.
3. Nội dung tổ chức
3.1. Lễ rước sắc phong Thần tổ Mai An Tiêm từ làng văn hóa Văn Đức đến Đền thờ Mai An Tiêm.
Thời gian: 6 giờ 30 phút ngày 28/4/2023 
3.2. Lễ khai mạc: 
2
Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 28/4/2023:
Nội dung chương trình:
– Dâng hương tưởng niệm.
– Tế lễ: Đọc chúc văn ca ngợi công đức Mai An Tiêm
– Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.
– Diễn văn khai mạc.
– Đánh trống khai hội.
-Chương trình nghệ thuật chào mừng
3. 3. Phần hội
3.3.1. Thi khắc dưa.
– Thành phần: 24 xã, thị trấn (mỗi xã, thị trấn 03 nghệ nhân)
– Thời gian: 7 giờ, 30 phút ngày 27/4/2023
– Địa điểm: Khu di tích Mai An Tiêm.
3.3.2. Cờ tướng
– Thành phần: 24 xã, thị trấn (mỗi xã, thị trấn 01 vận động viên).
– Thời gian: 7 giờ, 30 phút ngày 27/4/2023
– Địa điểm: Khu di tích Mai An Tiêm.
3.3.3. Bóng Chuyền hơi (Nam, nữ)
– Thành phần: 24 xã, thị trấn, các trường THPT, Trung cấp nghề Nga Sơn, cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp.
– Vòng loại:
+ Thời gian: 7 giờ, 30 phút ngày 15, 16/4/2023.
+ Địa điểm: Sân bóng chuyền Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du
lịch huyện.
– Các trận bán bết, chung kết:
+ Thời gian: 27, 28/4/2023
+ Địa điểm: Khu di tích Mai An Tiêm.
3.3.4. Thi kéo co.
– Thành phần: 7 thôn xã Nga Phú
– Nội dung: Kéo co Nam, Nữ.
– Thời gian: 14 giờ, ngày 27/4/2023
– Địa điểm: Khu di tích Mai An Tiêm.
6. Thành phần khách mời
* Cấp Tỉnh mời:
– Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND Tỉnh.
– Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
– Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
– Đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
– Đại diện lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh.
* Cấp Huyện mời:
– Đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, UBND các huyện Hà Trung,
Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Thị xã Bỉm Sơn, Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình).
3
– Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nga Sơn khóa XXIII
nhiệm kỳ 2020-2025.
– Các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch
HĐND và UBND qua các thời kỳ.
– Các đồng chí Trưởng, phó các phòng, ban, ngành MTTQ, các đoàn thể cấp
huyện, thủ trưởng các cơ quan, ngành trên địa bàn huyện.
– Thường trực Hội đồng Họ Mai Việt Nam, Đại diện Ban liên lạc họ Mai tỉnh
Thanh Hóa, họ Mai huyện Nga Sơn.
– Đại diện lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn huyện; Trường Trung cấp
nghề Nga Sơn.
* Cấp xã mời:
– Ban chấp hành Đảng bộ xã Nga Phú; Bí thư, trưởng thôn xã Nga Phú.
– Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND-UBND, Công chức Văn hóa
– Xã hội các xã, thị trấn.
* Các cơ quan báo, đài huyện, tỉnh.
7. Công tác tuyên truyền
7.1. Hình thức tuyên truyền
– Truyền hình tỉnh Thanh Hóa.
– Báo Thanh Hóa.
– Cổng thông tin điện tử huyện.
– Đài Truyền thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn.
– Xe thông tin lưu động.
– Lồng ghép các hội thi văn nghệ, thể thao, sinh hoạt đơn vị.
– Tuyên truyền trực quan: Treo băng zôn, cờ hồng kỳ tại các tuyến đường
quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, cổng chào vào huyện, các cơ quan, trường học, di tích,
danh lam thắng cảnh (các xã Nga Giáp, Nga An, Nga Phú, Nga Điền lồng ghép
treo cờ hội).
7.2. Thời gian tuyên truyền
 Từ ngày 08/4/2023 đến ngày 30/4/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
– Chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định
thành lập Ban tổ chức lễ hội.
– Phối hợp phòng Tài Chính – Kế hoạch xây dựng dự trù kinh phí tổ chức.
– Tham mưu Ban tổ chức hướng dẫn nội dung lễ hội.
– Hợp đồng tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa;
Báo Thanh Hóa.
– Tham mưu công tác chuẩn bị khánh tiết, chương trình nghệ thuật, các nội
dung đảm bảo cho lễ hội.
– Tham mưu in tập gấp giới thiệu du lịch huyện Nga Sơn.
– Hướng dẫn các điểm du lịch: Động Từ Thức, Chùa Tiên, Chùa Hàn Sơn, Nhà
truyền thống Ba Đình, …phân công người hướng dẫn khách tham quan.
4
2. Văn phòng HĐND&UBND huyện
– Chủ trì, phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin lập danh sách khách mời
trước ngày 10/4/2023; phát hành giấy mời tham dự khai mạc lễ hội theo chỉ đạo
của Ban tổ chức.
– Phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ hội.
– Đăng tải chương trình quảng cáo trước, trong và sau lễ hội trên Cổng thông
tin điện tử huyện.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch
Phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện kinh phí tổ
chức lễ hội.
4. Phòng Kinh tế – Hạ tầng
Kiểm tra chất lượng hàng hóa và dịch vụ trong lễ hội.
5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện
– Thực hiện tuyên truyền trước, trong và sau lễ hội bằng các chuyên mục, bản
tin trên Đài truyền thanh từ huyện; đưa tin trên đài phát thanh, truyền hình tỉnh,
tuyên truyền trực quan, thông tin lưu động trên địa bàn toàn huyện và khu trung
tâm huyện.
– Phối hợp phòng Văn hóa tham mưu chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội.
– Phối hợp UBND xã Nga Phú tập luyện và thực hiện nhiệm vụ rước sắc
phong Thần tổ Mai An Tiêm từ nhà văn hóa Văn Đức về Đền thờ Mai An Tiêm.
– Phối hợp phòng Văn hóa tham mưu trang trí khánh tiết khu vực sân khấu,
trong và ngoài khu vực lễ hội.
– Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao.
6. Công an huyện
Xây dựng Phương án đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, phòng cháy chữa
cháy.
7. Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn
– Xây dựng Phương án sơ cấp cứu cho các vận động viên tham gia giải và nhân dân
tham gia lễ hội.
– Thành lập đội bóng Chuyền hơi nam, nữ tham gia giải.
8. Ban quản lý di tích Mai An Tiêm
– Treo cờ khu di tích, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.
– Xây dựng phương án đón, hướng dẫn khách thăm quan.
– Chuẩn bị lễ vật dâng hương.
– Phối hợp các phòng chuyên môn UBND huyện, UBND xã Nga Phú chuẩn
bị các điều kiện phục vụ cho lễ hội.
9. Điện lực Nga Sơn
Đảm bảo nguồn điện lưới phục vụ lễ hội.
10. Các trường THPT trên địa bàn huyện; Trường Trung cấp nghề Nga Sơn.
Mỗi trường thành lập 01 đội bóng Chuyền hơi nam, nữ tham gia giải.
11. UBND xã Nga Phú
– Chủ trì lễ rước sắc phong.
5
– Tổng dọn vệ sinh môi trường từ sông Voi đến đền thờ Mai An Tiêm, khu
vực di tích, các tuyến trường trong xã, ….
– Treo cờ hội, cờ hồng kỳ dọc tuyến đường 10 (giáp xã Nga An đến cầu Điền
Hộ), đường vào khu di tích, các tuyến trường trong xã, ….
– Bố trí điểm trông giữ xe, khu vực bán hàng ngoài khu di tích.
– Tổ chức tiếp nhận công đức.
– Tham gia các nội dung thi thể thao, văn nghệ theo kế hoạch.
– Hướng dẫn các thôn tập luyện và tham gia nội dung thi Kéo co.
– Bố trí bàn, ghế ở khu vực nhà đền và khu vực ghi công đức.
– Phối hợp các đơn vị đảm bảo tốt an ninh trật tự.
– Quản lý các hàng quán, bãi để xe.
12. UBND các xã, thị trấn.
– Xây dựng kế hoạch tham gia Lễ hội Mai An Tiêm năm 2023.
– Tuyên truyền trên đài truyền thanh và tiếp âm đài truyền thanh huyện, treo
băng zôn, cờ hồng kỳ trên các tuyến đường của xã, thị trấn.
– Các xã, thị trấn có di tích kết nối các điểm tham quan bố trí nơi đón tiếp và
người hướng dẫn khách tham quan, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an ninh
trật tự, nơi để xe của khách,…
– Tham dự các hoạt động lễ hội khi được Ban tổ chức lễ hội phân công.

 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.
Kinh phí tổ chức trích từ nguồn ngân sách huyện và nguồn huy động hợp pháp
khác.
Riêng đối với UBND xã Nga Phú, UBND huyện hỗ trợ kinh phí 30.000.000
đồng (Ba mươi triệu đồng).
Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển
khai thực hiện tốt Kế hoạch này./.

Nơi nhận:
– UBND tỉnh Thanh Hóa (B/C);
– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh hóa (B/C);
– Thường trực Huyện ủy (B/C);
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
– Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
– Văn phòng Huyện ủy;
– Các phòng, ban UBND huyện;
– Các cơ quan, đơn vị, ngành trên địa bàn huyện;
– UBMTTQ huyện, các đoàn thể chính trị xã hội huyện;
– Trung tâm Văn hóa, TT,TT&DL huyện;
– Công an huyện;
– Các Trường: THPT, TC nghề trên địa bàn huyện;
– UBND các xã, thị trấn;
– Lưu: VT, Phòng Văn hóa và Thông tin.
                                                                                                            KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                            Mai Nhữ Đồng 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Họ Mai Miền Nam

Địa chỉ: 178 , Đường Trường Sa, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: 0985918581 - Email: homaimiennam@gmail.com