Họ Mai Miền Nam

Quyết Định Chuẩn Y Hội Đồng Họ Mai TP Hồ Chí Minh, nhiệm kì 2024 – 2029

Đăng ngày 00:28:03 11/04/2024 bởi HỌ MAI MIỀN NAM

 

      QUYẾT ĐỊNH

Chuẩn y Hội đồng họ Mai TP Hồ Chí Minh, nhiệm kì 2024 – 2029

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ MAI VIỆT NAM

– Căn cứ quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng họ Mai Việt Nam.

– Căn cứ Tờ trình số 01/HĐHMTPHCM ngày 12/03/2024 v/v báo cáo kết quả bầu cử Đại hội đại biểu họ Mai TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kì 2024 – 2029.

– Xét đề nghị của ông Chánh văn phòng Hội đồng họ Mai Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuẩn y Hội đồng họ Mai TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kì 2024 – 2029 gồm 39 ông/bà:

1. Ông: Mai Quốc Bình

2. Ông: Mai Xuân Bình

3. Ông: Mai Trường Sơn

4. Ông: Mai Xuân Quang

5. Ông: Mai Đình Kiêm

6. Ông: Mai Minh Tuấn

7. Ông: Mai Bá Hùng

8. Bà: Mai Ngọc Hân

9. Ông: Mai Văn Thuận

10. Ông: Mai Thanh Bình

11. Ông: Mai Văn Phường

12. Bà: Mai Thị Hoan

13. Bà: Mai Hồng Quỳ

14. Ông: Mai Thanh Quang

15. Ông: Mai Công Minh

16. Ông: Mai Thành Vũ

17. Ông: Mai Xuân Văn

18. Ông: Mai Văn Lợi

19. Ông: Mai Xuân Đức

20. Bà: Mai Thu Huyền

21. Ông: Mai Trọng Tuyến

22. Ông: Mai Tấn Trinh

23. Ông: Mai Hồng Chính

24. Ông: Mai Hữu Thành

25. Ông: Mai Đức Thành

26. Ông: Mai Thanh Phong

27. Ông: Mai Đăng Hải

28. Ông: Mai Văn Thắng

29. Bà: Mai Phi

30. Ông: Mai Văn Hiền

31. Ông: Mai Phúc

32. Ông: Mai Thanh Trứ

33. Ông: Mai Ngọc Huy

34. Ông: Mai Xuân Thọ

35. Ông: Mai Tấn Hoàng Lâm

36. Bà: Mai Phương Thúy

37. Ông: Mai Quyền Linh

38. Ông: Mai Hà Thanh Hùng

39. Bà: Mai Phong Lan

Điều 2.  Chuẩn y:

 

– Ông: Mai Quốc Bình, giữ chức Chủ tịch Hội đồng họ Mai TP Hồ Chí Minh, nhiệm kì 2024 – 2029;

– Ông: Mai Xuân Bình, giữ chức phó Chủ tịch thường trực và các ông/bà: Mai Trường SơnMai Xuân Quang; Mai Đình Kiêm; Mai Minh Tuấn; Mai Bá Hùng, giữ chức phó Chủ tịch Hội đồng họ Mai TP Hồ Chí Minh, nhiệm kì 2024 – 2029;

– Các ông/bà: Mai Ngọc HânMai Văn Thuận; Mai Thanh Bình; Mai Văn Phường; Mai Thị Hoan, Mai Hồng Quỳ, giữ chức ủy viên thường trực Hội đồng họ Mai TP Hồ Chí Minh, nhiệm kì 2024 – 2029.

Điều 3. Văn phòng Hội đồng họ Mai Việt Nam, các chi, dòng tộc thuộc họ Mai TP Hồ Chí Minh và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                       

– Thường trực HĐHMVN;

– BLL/HĐHM các tỉnh, TP;

– Như điều 3;

– Lưu VP Hội đồng.

 

 

T/M HỘI ĐỒNG HỌ MAI VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

 Mai Văn Ninh

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Họ Mai Miền Nam

Địa chỉ: 178 , Đường Trường Sa, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: 0985918581 - Email: homaimiennam@gmail.com